Notice: Undefined offset: 34 in /var/www/html/server/929/perushim.php on line 32

Warning: array_map(): Argument #2 should be an array in /var/www/html/server/929/perushim.php on line 33
 תנ"ך על הפרק - משלי לד - ואשר יגרתי בא לי - סגולת ההמשכה שבכח המחשבה / הרב לייב מינצברג ז"ל

תנ"ך על הפרק

משלי לד

751 / 929
היום

הפרק


Warning: include(./data/perakim/v200/Prov/34.html): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/929/sync-view.t.xml on line 57

Warning: include(): Failed opening './data/perakim/v200/Prov/34.html' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php://var/www/html/server/929') in /var/www/html/929/sync-view.t.xml on line 57

מאמרים על הפרק


מאמר על הפרק

הרב לייב מינצברג ז

ואשר יגרתי בא לי - סגולת ההמשכה שבכח המחשבה

מצינו דבר נפלא בדברי חז"ל:

יהודה בר נתן הוה שקיל ואזיל בתריה דרב המנונא, אתנח, אמר ליה יסורים בעי ההוא גברא לאתויי אנפשיה, דכתיב: "כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגורתי יבא לי"(איוב ג כה)

יהודה בר נתן היה פוסע והולך אחרי רב המנונא, נאנח (יהודה בר נתן), אמר לו (רב המנונוא), וכי אותו אדם (יהודה בר נתן) מבקש להביא יסורים על עצמו? שכתוב: "כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגורתי יבא לי"(איוב ג כה)
(ברכות ס.)

ובמהר"ל ביאר הדברים:

כי האדם בקל פועל בעצמו יותר ממה שיפעל בזולתו, כי כאשר הוא פועל בעצמו אין דבר מתנגד לו, לא כאשר יפעל בזולתו, כאשר המקבל מתנגד לו אין מניח לפעול בו. וכאשר הוא מתיירא מן עניות הרי ייתן לעניות מקום בו, ובא אליו הדבר, וכמו שאמר איוב: "ואשר יגורתי יבא לי". כי כאשר הוא ירא מן דבר אחד והוא בעצמו מקטין עצמו לפני אותו דבר שהוא ירא ממנו ובזה פועל בו אותו דבר, ובפרט העניות שהוא ההעדר. וכאשר נותן עצמו אל ההעדר מקבל ההעדר שהוא רודף אחריו תמיד, ודבר זה ברור...
אבל אשר קובע בנפשו כך וזהו כאשר מתירא העניות, אז הוא בא לידי כך, כאשר הוא בדעתו שהוא מוכן לזה... שהמחשבה והשכל הוא פועל באדם ומקבל עניות והבן זה
(חידושי אגדות בבא מציעא לג.)

ובוודאי מידה טובה מרובה; כי המאמין שיהיה לו טוב בוודאות ממשיך על עצמו הנהגת טוב וחסד ורחמים, והמתחזק במידת הבטחון גורם לנתינת תוקף לברכת הטובה וריבוי השפעתה ביתר שאת.

פירושים על הפרק


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/929/sync-view.t.xml on line 125

פירוש על הפרק


תנ"ך על הפרק

תנ"ך על הפרק

תוכן עניינים

ניווט בפרקי התנ"ך